Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla     tisk pravidelČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÉ PŘEDPISY

1
Úvod
Pravidla závodu jsou povinná a závazná pro všechny účastníky závodu včetně pořadatelů a jejich personálu (obsluha občerstvení atd.) a diváků. Během závodu se musí všichni účastníci závodu včetně diváků řídit pokyny pořadatelů a komisařů a to v celém areálu závodiště, a to i vně sekcí. Pravidla musí být vyvěšena v areálu závodiště.

2
Účastník
Posádku soutěžního vozidla tvoří řidič a maximálně dva spolujezdci. Členové posádky musí být uvedeni na registračním listu. Každý účastník závodu může být registrován pouze v jedné posádce. V průběhu závodu nelze zaregistrované členy posádky měnit za nezaregistrované osoby. Řidič soutěžního vozidla musí být držitelem platného řidičského oprávnění pro dané vozidlo. Minimální věk spolujezdce je 15 let.

3
Zodpovědnost a vzdání se ručení
Každý člen posádky svým podpisem na registračním listě zároveň prohlásí, že se osobně neodvolatelně vzdává nároků na náhradu škody na majetku i zdraví vzniklých v souvislosti se závodem vůči pořadatelům a jejich personálu, stejně jako vůči úřadům a osobám, které dali k dispozici cesty a pozemky pro konání závodu v dané lokalitě. Současně tímto prohlásí, že celý závod absolvuje dobrovolně, ze své vlastní vůle a na svoje vlastní riziko.

4
Reklama
Pořadatel závodu si rezervuje na každém vozidle bezplatně plochu a to na čelní ploše na obou bočních plochách a zadní ploše závodního vozidla. Plocha musí být vytvořena tak, aby na ní mohla být trvanlivě připevněna lepící folie. Velikost plochy a pravidla reklamy bude pořadatelem určena před technickými přejímkami vozidel. Při nedodržení pravidel reklamy neodpovídá vozidlo pravidlům závodu a může být vyloučeno. Zároveň musí na určeném místě být ponechána volná plocha pro startovní čísla.


ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE A PRŮBĚH ZÁVODU

5
Organizace závodu
Za jednotlivý závod je považována jednodenní nebo vícedenní soutěž v jedné lokalitě. Pro každý závodní den musí být závod zahájen a ukončen hlavním komisařem závodu. Ukončení závodního dne bude provedeno po ukončení soutěžních jízd a uzavření poslední sekce závodního dne. Zahájení a ukončení závodního dne musí být vyhlášeno. Vjezd do areálu závodiště včetně soutěžních sekcí před zahájením a po ukončení závodního dne a vjezd do uzavřených sekcí v průběhu závodu je pro soutěžní posádky zakázán. Vjezd do areálu závodiště, mimo vyhrazené prostory pro parkování, je pro ostatní účastníky závodu (kromě pořadatelů) po celou dobu konání závodu zakázán. Soutěžící posádky jsou rozděleny do jednotlivých tříd podle vozidel (viz Část pátá – třídy vozidel). Pokud bude některá třída rozdělena do skupin (článek 56), pojedou skupiny současně v takovém počtu sekcí, do jakého počtu skupin bude třída rozdělena, a v těchto sekcích se vzájemně vystřídají. Korektnost hodnocení posádek bude zaručena tak, že stejnou sekci budou hodnotit stejní komisaři pro všechny skupiny dané třídy. Pořadí absolvování sekcí pro jednotlivé třídy určuje hlavní komisař. Závod v jednotlivých sekcích řídí výhradně komisař. Cizí pomoc v průběhu jízdy v sekci je zakázána.

6
Účast v závodu
Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní soutěžící, jejichž vozidlo bylo schváleno jako způsobilé pro konání závodu a odevzdali řádně vyplněný a podepsaný registrační list účastníka závodu. Spolujezdci mladší 18ti let potřebují na registračním listě podpis zákonného zástupce. Při jízdě v sekci mohou být ve vozidle pouze řidič a jeden spolujezdec a v průběhu závodu není povolena záměna řidiče se spolujezdcem v řízení vozidla. Přítomnost další osoby nebo zvířete ve vozidle není povolena. Hlavní komisař může v průběhu závodu povolit doplnění nebo změnu v registraci posádky.

7
Vícenásobný start
Na jednom vozidle může závod absolvovat i více posádek (vícenásobný start). V tomto případě musí být každá posádka samostatně zaregistrována a posádky musí při registraci nahlásit, že se jedná o vícenásobný start. Startovní číslo, které není v daném okamžiku nasazeno, musí být řádným způsobem zakryto, aby bylo jednoznačně zřejmé, které startovní číslo je v daném okamžiku v závodě. V průběhu závodu je zakázána záměna soutěžících mezi posádkami, které si zaregistrují vícenásobný start. Vícenásobný start není povolen pro třídy vozidel Off Road.

8
Zákaz alkoholu
Po dobu konání závodu platí pro řidiče, spolujezdce a komisaře přísný zákaz požívání alkoholických nápojů. Hlavní komisař je oprávněn nařídit v průběhu závodu dechovou zkoušku.  

9
Technické přejímky vozidel
Před každým závodem, dle časového harmonogramu závodu, probíhají technické přejímky všech vozidel a jsou prováděny technickým komisařem nebo komisařem, pověřeným technickými přejímkami vozidel. Všichni řidiči by měli mít kopii pojistné smlouvy s výslovným potvrzením pojišťovny, že se jejich pojištění vztahuje na automobilové závody. Vozidla musí odpovídat technickým a bezpečnostním předpisům a požadavkům na ochranu přírody dle těchto pravidel. Úpravy, které nejsou výslovně zakázány, jsou povoleny. Při všech sporných otázkách ohledně sériového provedení vozidla je jezdec povinen předložit odpovídající doklad o přípustnosti tohoto bodu. Každé vozidlo startující ve třídách sériových vozů musí být po své prohlídce k dispozici ostatním posádkám této třídy po dobu 15 minut, přičemž na požádání musí být zabezpečeno také nahlédnutí do motorového prostoru. V této době je možno podat protest proti článkům 63, 66, 67, 68, 69 a 78 těchto pravidel. Reklama pořadatele závodu musí být umístěna během přejímky. Startovní čísla musí být u tříd Truck ze všech čtyř stran (čtyři čísla o rozměrech 30x30 cm). U tříd Off Road stačí umístění startovních čísel pouze z obou bočních stran vozidla (dvě čísla o rozměrech 20x20 cm). Vozidla, která nebudou přistavena k technickým přejímkám do jejich ukončení dle časového harmonogramu, nebudou schválena jako způsobilá a nemohou se závodu zúčastnit.

10
Technické přejímky v průběhu závodu
Před jízdou v kterékoliv sekci může být z každé třídy určeno náhodně jedno nebo více vozidel k opětovné technické přejímce. Taktéž v průběhu závodu má právo hlavní komisař nebo komisař posoudit technický stav vozidla. Pokud technický stav vozidla v průběhu závodu nebo poškození vozidla v důsledku havárie nebo z jiných důvodů je natolik vážný, že vozidlo není způsobilé pokračovat v závodu, bude takové vozidlo dočasně vyloučeno nebo vyloučeno ze závodu.

11
Rozprava
Před zahájením závodu se uskuteční rozprava účastníků závodu, které se zúčastní všichni členové posádek včetně všech komisařů a pomocného traťového personálu. Na rozpravě budou poskytnuty informace o organizaci a průběhu vlastního závodu. V průběhu rozpravy mohou být pro daný závod některá ustanovení pravidel doplněna nebo pozměněna. Změnu pravidel musí odsouhlasit hlavní komisař a musí být provedena písemnou formou. Na rozpravě budou posádky dále informováni o barevném označení brankových polí pro jednotlivé třídy, pokud bude barevné rozlišení brankových polí použito. Po ukončení rozpravy bude zahájen závodní den.

12
Diskvalifikace
V průběhu jízdy v sekci bude vozidlo diskvalifikováno při porušení pravidel o průběhu závodu v souladu s články 42 a 44. Při diskvalifikaci v sekci je jízda v dané sekci pro vozidlo ukončena. Hodnocení vozidla při diskvalifikaci v sekci bude provedeno v souladu s články 43 a 45. Diskvalifikace vozidla platí pro danou sekci a vozidlo v další sekci může pokračovat v závodě.

13
Dočasné vyloučení ze závodu
V průběhu závodu je komisař oprávněn dočasně vyloučit vozidlo ze závodu (např. pro technickou závadu na vozidle apod.) Vozidlo může být dočasně vyloučeno i na vlastní žádost posádky. Vozidlo se může opětovně vrátit do závodu po odstranění důvodu, pro který bylo ze závodu dočasně vyloučeno. Vozidlo pokračuje v té sekci, která bude pro danou třídu otevřena po návratu vozidla do závodu.

14
Vyloučení ze závodu
Za opakované porušení pravidel nebo za hrubé porušení pravidel je komisař oprávněn posádku vyloučit ze závodu. Za hrubé porušení pravidel je považováno zejména ohrožování diváků bezohlednou, riskantní a rychlou jízdou v areálu závodiště, nerespektování pokynů pro přesun vozidel v areálu závodiště mezi jednotlivými sekcemi a depem, jízdou v areálu závodiště mimo vyhrazené komunikační prostory, vjezd do areálu závodiště po ukončení závodního dne, požití alkoholických nápojů v průběhu závodu, opakované porušení technických předpisů pro vozidla, nerespektování pokynů komisařů či pořadatelů. V případě vyloučení ze závodu nebude posádce vráceno startovné a posádka nebude pro daný závod klasifikována.
 
15
Pohyb osob v sekci v průběhu jízdy
Do již otevřené sekce a v průběhu jízdy v sekci nesmí do sekce vstoupit nikdo z členů soutěžících posádek, nikdo z diváků ani nikdo jiný. Vstup do sekce je povolen pouze komisaři, jeho asistentům, pomocnému traťovému personálu a hlavnímu komisaři. Dále do sekce v průběhu jízdy může vstoupit pouze stanovený počet registrovaných novinářů a fotografů pro danou sekci. Maximální počet novinářů a fotografů stanoví komisař před otevřením sekce. V případě porušení zákazu vstupu do sekce je komisař povinen jízdu v sekci přerušit a závod zastavit na dobu nezbytně nutnou k odstranění důvodu přerušení závodu. Členové ostatních posádek mohou do otevřené sekce vstoupit pouze na výzvu komisaře, aby pomohli při vyprošťování vozidel.

16
Losování pořadí posádek v závodu
Před zahájením jízdy v první sekci provede komisař losování pořadí jednotlivých posádek pro daný závod. Vylosované pořadí platí pro průběh jednoho závodu. Pořadí bude v dalších sekcích měněno tak, že posádka, která si pro první sekci vylosovala první pořadí, nastupuje do druhé sekce jako poslední. Posádka, která startovala v sekci druhá, v následující sekci startuje jako první atd. Mezi vícenásobnými starty musí být, pokud to počet posádek umožní, minimálně jedna další posádka.

17
Kontrola sekce před jízdou
Před zahájením prohlídky sekce posádkami je komisař povinen překontrolovat stav sekce, jednotlivých brankových polí, ohraničení vytýčené sekce (páska), včetně pomocného bezpečnostního ohraničení (druhá páska) v kritických místech pro bezpečnost diváků a soutěžících kolem vytýčené sekce. Případná úprava sekce, kterou je komisař oprávněn provést, musí být provedena před zahájením prohlídky posádkami.

18
Prohlídka sekce
Před zahájením jízdy v sekci umožní komisař posádkám prohlídku sekce a seznámí posádky s případným časovým limitem pro sekci. Do sekce mohou vstoupit pouze členové posádek dané třídy, kteří jsou řádně zaregistrováni. Po ukončení prohlídky komisař sekci otevře pro jízdu.

19
Odmítnutí startu
Pokud po prohlídce sekce všechny posádky jednomyslně odmítnou start, má právo komisař tuto sekci anulovat. Posádky neobdrží za tuto sekci žádný trestný bod. Komisař má však právo sekci upravit, a opětovně umožnit prohlídku sekce a sekci otevřít.

20
Zastavení jízdy v sekci
V průběhu jízdy v sekci má právo zastavit jízdu pouze komisař (např. z důvodu nedostatečné bezpečnosti závodu pro diváky a posádky apod.). V případě, že by provedené bezpečnostní opatření změnilo regulérnost hodnocení pro posádky, které již jízdu v sekci absolvovaly, jízda v sekci bude anulována. Opět bude umožněna posádkám prohlídka sekce a jízda v sekci opětovně zahájena. Povětrnostní podmínky a jejich změna v průběhu jízdy v sekci nejsou důvodem pro přerušení závodu.

21
Pravomoc komisaře v sekci
Komisař je oprávněn vyjasňovat všechny sporné otázky, diskvalifikovat posádku v sekci, dočasně vyloučit ze závodu nebo při hrubém porušení pravidel vyloučit ze závodu, určit časový limit pro jízdu v sekci. Komisař má právo uzavřít sekci v případě, že není zajištěn její řádný a bezpečný průběh. V tomto případě je sekce anulována a posádkám nejsou připsány žádné trestné body, i kdyby již některé posádky sekci absolvovaly a trestné body jim byly přiděleny.

22
Příprava posádky ke startu
Každá posádka má povinnost připravit své vozidlo ke startu. Vozidlo je připraveno ke startu, pokud po otevření sekce komisařem a následně po opuštění sekce předcházejícím vozidlem je přistaveno ke startovnímu brankovému poli a na pokyn komisaře schopno zahájit jízdu. K vlastnímu startu jízdy musí vozidlo stát svým obrysem přímo na linii mezi brankovými tyčemi startovního brankového pole. Pokud není vozidlo připraveno ke startu, bude toto hodnoceno jako odepření startu. V průběhu jízdy vozidla v sekci musí být startovní brankové pole volné pro možnost manévrování vozidla ze vnitř sekce. V případě poruchy vozidla před startem do sekce, je v pravomoci komisaře povolit se souhlasem nadpoloviční většiny posádek dané třídy nebo skupiny, že může posádka startovat jako poslední, pokud stihne vozidlo připravit ke startu do uzavření sekce, pokud komisař nestanoví jinak.

23
Sekce a branková pole
Každou sekci tvoří startovní (vjezdové) brankové pole, jednotlivá branková pole uvnitř sekce, cílové (výjezdové) brankové pole a ohraničení sekce (mlíko). Ohraničení sekce jednoznačně určuje hranici sekce. Každé brankové pole je tvořeno dvěma brankovými tyčemi. Všechna branková pole jsou směrově označena; je jednoznačně určen směr průjezdu brankového pole. Brankové pole musí být projeto tak, aby barevné značení bylo vždy vlevo ve směru jízdy vozidla bez ohledu na směr jízdy vozidla. Pořadí průjezdu brankových polí nemusí být pro jízdu určeno. Pokud by však bylo stanoveno pořadí průjezdu brankových polí, musí být branková pole projeta v daném pořadí. Branková pole mohou být taktéž barevně rozlišena pro jednotlivé třídy. V tomto případě projíždí posádka pouze branková pole barevně označena pro danou třídu. Celé území uvnitř ohraničené sekce je určeno k jízdě. Při jízdě v sekci není dovolen dotek vozidla s ohraničením sekce (dotek pásky i dotyk tyče, na kterou je ohraničující páska uchycena) ani překročení hranice sekce obrysem vozidla a to pod i nad páskou ohraničení (překročení obrysem vozidla pomyslnou kolmici k ohraničení sekce páskou). Komisař, asistenti komisaře, pomocný traťový personál ani nikdo jiný včetně diváků nesmí podávat informace o vedení trasy uvnitř sekce. Průjezd sekcemi může být limitován časem.

24
Směr jízdy a jeho změny
Směr jízdy vozidla je dán pohybem vozidla bez ohledu na jeho pozici, tzn. jestli jede vpřed nebo vzad, a měla by být plynulá, bez zastavování, pokud nejde o změnu směru jízdy. V průběhu jízdy v sekci může posádka změnit směr jízdy vozidla mezi dvěma brankovými poli (mezi již projetým brankovým polem a následujícím brankovým polem) pouze šestkrát. Pro počítání počtu změn směru jízdy do daného limitu se po správném projetí brankového pole počet změn směru jízdy anuluje a pro pokračování jízdy k dalšímu brankovému poli se počítá znovu. Pro hodnocení trestnými body se však počítají všechny změny směru jízdy v dané sekci.

25
Startovní brankové pole
Startovní (vjezdové) brankové pole slouží pouze pro vjezd do sekce. Pokud vozidlo při startu jízdy do startovního brankového pole pouze vjede (směrem dovnitř sekce), změní směr jízdy a brankové pole opustí, je pro danou sekci diskvalifikováno. Totéž platí, pokud vozidlo při nájezdu do sekce startovní brankové pole neprojede. Najetí do startovního brankového pole vozidlem ze vnitř sekce směrem jízdy ven ze sekce a následnou změnou směru jízdy opětovné vrácení do sekce je povoleno (startovní brankové pole nesmí být opuštěno vozidlem směrem ven ze sekce). Po zahájení jízdy před vjezdem do startovacího brankového pole není povolena úmyslná změna směru jízdy vozidla. Vjezd do sekce může proběhnout jak jízdou vpřed tak vzad.

26
Cílové brankové pole
Cílové (výjezdové) brankové pole slouží pouze k výjezdu ze sekce. Vozidlo má jízdu v sekci ukončenou, pokud projede cílové brankové pole. Pokud vozidlo při výjezdu ze sekce cílovou branku neprojede, je pro tuto sekci diskvalifikováno. Najetí do cílového brankového pole vozidlem ze vnitř sekce a změnou směru opětovné vrácení do sekce je povoleno. Pokud by při tomto manévru vozidlo cílové brankové pole opustilo směrem jízdy ven ze sekce, jízda v sekci je tím pro vozidlo ukončena. Výjezd ze sekce může proběhnout jak jízdou vpřed tak vzad.

27
Projeté brankové pole
Brankové pole je hodnoceno za projeté, pokud vozidlo najede do brankového pole (mezi obě brankové tyče brankového pole) tak, že dostane osu první nápravy ve směru jízdy za spojnici brankových tyčí brankového pole aniž by došlo k přejetí některé brankové tyče kolem první nápravy ve směru jízdy a celý obrys vozidla opustí brankové pole. Všechna kola alespoň na jedné straně vozidla musí projet linii brankového pole (spojnici brankových tyčí) uvnitř brankového pole (mezi brankovými tyčemi). Uvedené podmínky musí být splněny současně. Brankové pole je považováno za projeté, pokud je projeto směrem jízdy daným postavením brankového pole (článek 23).

28
Chybné projetí brankového pole
Opětovné projetí brankového pole, projetí brankového pole opačným směrem a projetí brankového pole patřící jiné třídě vozidel bez ohledu na směr jízdy vozidla bude penalizováno trestnými body. Pokud vozidlo do brankového pole vjede, avšak brankové pole nezdolá, může brankové pole pro další pokus znovu opustit, vyjma startovního brankového pole (článek 25).

29
Samovolné spadnutí brankové tyče
Pokud v průběhu jízdy dojde k samovolnému spadnutí brankové tyče po průjezdu vozidla (sesuvem zeminy, padajícím kamením, otřesem atd.), vozidlo pokračuje dál v jízdě a komisař zajistí postavení brankové tyče zpět na původní místo, pokud to průběh jízdy vozidla dovolí. Toto brankové pole (branková tyč) je pro další průběh jízdy tohoto vozidla platné. Samovolné spadnutí brankové tyče není hodnoceno trestnými body.

30
Zlomení brankové tyče
Pokud dojde v průběhu jízdy ke zlomení brankové tyče nebo k jejímu přejetí, je tato branková tyč pro další průběh jízdy pro dané vozidlo neplatná. Taktéž toto brankové pole je pro další průběh jízdy daného vozidla neplatné. Pokud si vozidlo tímto způsobem brankové pole zruší, aniž by ho projelo, je hodnoceno toto brankové pole jako neprojeté.

31
Dokončení jízdy v sekci
Jízda v sekci je dokončena projetím cílového brankového pole, diskvalifikací či vyloučením. Po dokončení jízdy v sekci musí být vozidlo odstaveno na předem určeném stanovišti v blízkosti sekce a řádně zajištěno proti samovolnému pohybu. Posádce není dovoleno vzdalovat se ze stanoviště v okolí sekce. Při nutném odjezdu posádky mimo určené stanoviště, je povinností posádky tuto skutečnost oznámit komisaři. Jedná se o dočasné vyloučení ze závodu.

32
Kontrola sekce před startem dalšího vozidla
Před startem jízdy dalšího vozidla do sekce musí být pod dohledem komisaře překontrolováno postavení sekce a v případě jejího poškození průjezdem předchozího vozidla, musí být sekce uvedena do původního stavu. Taktéž po uzavření sekce musí být sekce uvedena do původního stavu.

33
Vyhodnocení jízdy v sekci
Po dokončení jízdy v sekci provede komisař hodnocení jízdy. S výsledkem bodování bezprostředně po dojetí seznámí komisař posádku a jeden ze členů posádky svým podpisem potvrdí souhlas s hodnocením. Při hodnocení jízdy dané posádky je přítomen pouze komisař, jeho asistent a posádka. Po dokončení jízdy poslední posádky a jejím vyhodnocení, komisař sekci uzavře. Po uzavření sekce budou výsledky v sekci dány k nahlédnutí všem posádkám v dané třídě s možností vznesení protestu proti bodování s vyřešením komisařem přímo na místě. Pokud nebude případný protest vyřešen na místě má posádka právo podat oficiální protest (článek 53).


ČÁST TŘETÍ
HODNOCENÍ

34
Vítěz závodu
Hodnocení jízdy v jednotlivých sekcích trestnými body je prováděno v souladu s články 35 až 47 těchto pravidel. Vítězem závodu se stává posádka s nejnižším součtem trestných bodů ze všech sekcí odjetých pro danou třídou vozidel. Při shodnosti trestných bodů bude pořadí určeno součtem pořadí ze všech odjetých sekci závodu. Pokud by ani toto nevedlo k určení pořadí, obsadí posádky se shodným počtem trestných bodů shodné pořadí.

35
    Bezchybné projetí   
0 trestných bodů - bezchybné projetí brankového pole správným směrem, bezchybné projetí sekce (čl. 23 až 27 a 31).

36
Stání
1 trestný bod - stání delší než 15 sekund do 3 minut nezávisle na konečné změně směru jízdy (článek 24).

37
Změna směru jízdy
3 trestné body  - změna směru jízdy jízdou, přejetím nebo smykem přes 30 cm. Platí i pro samovolné pojíždění vozidla (článek 24).

38
Dotyk brankové tyče
8 trestných bodů  - dotyk s jednou brankovou tyčí. Branková tyč bude i v tom případě vyhodnocena jako 1x dotknutá, pokud nedojde ke změně směru jízdy, i když se vozidlo dotkne tyče vícekrát.

39
Přejetí a zlomení brankové tyče
20 trestných bodů – přejetí nebo zlomení brankové tyče. Za zlomenou brankovou tyč je považováno i prasknutí brankové tyče v suku a taktéž pokud branková tyč praskne v místě, kde je branková tyč v zemi. Za přejetou brankovou tyč je považováno, pokud bude tyč přejeta kolem na zemi. Za přejetou brankovou tyč je považováno i pomyslné přejetí brankové tyče, když se branková tyč dostane mezi nápravy vozidla, není přejeta kolem, ale vozidlo přes brankovou tyč přejede obrysem pomyslně vytvořeným spojnicemi mezi jednotlivými nápravami (články 29 a 30).

40
Chybné projetí brankového pole
60 trestných bodů
a) každé brankové pole projeté opačným směrem (nelze hodnotit jako projeté brankové pole), (články 27 a 28)
b) každé další projetí již projetého brankové pole (článek 28)
c) každé projeté brankové pole patřící jiné třídě (článek 23)

41
Neprojeté brankové pole
80 trestných bodů
a) každé neprojeté brankové pole v sekci (článek 27)

42
Částečná diskvalifikace
80 trestných bodů při částečné diskvalifikaci v sekci
a) za stání delší než 3 min (článek 24)
b) za nedodržení čas. limitu (článek 23)
c) při dobrovolném vzdání jízdy posádkou (potvrzené komisařem), (články 13 a 31)
d) za nedodržení limitu pro změnu směru jízdy mezi dvěma brankovými poli (článek 24)
e) za odložení přilby, rozepnutí a odepnutí pásů (platí i při volném bezpečnostním pásu kdy bezpečnostní pás sklouzne
    z ramene soutěžícího), (články 96 a 97)
f) za dotyk pásky ohraničující závodní sekci (článek 23)
g) za opuštění sekce startovním brankovým polem (článek 25)
h) za překročení ohraničení sekce obrysem vozidla (článek 23)
i) za navádění při jízdě od osob mimo sekci (i diváky), (článek 23)
j) za úmyslný dotyk brankové tyče posádkou z vnitřního prostoru kabiny
k) za úmyslné otevření dveří řidičem či spolujezdcem (článek 105)
l) za opuštění sedačky či vozidla v průběhu jízdy (článek 98)
m) při neprojetí cílového (výjezdového) brankového pole (článek 26 a 31)

43
Hodnocení při částečné diskvalifikaci v sekci
Při částečné diskvalifikaci v sekci z důvodu uvedených v článku 42 bude k dosaženému počtu trestných bodů připočteno 80 trestných bodů za každé neprojeté brankové pole, které posádce zbývalo ještě k projetí v okamžiku diskvalifikace (včetně cílového brankového pole) a 80 trestných bodů za diskvalifikaci v sekci.

44
Úplná diskvalifikace
80 trestných bodů při úplné diskvalifikaci v sekci
a) za nepřipravenost vozidla na startu (článek 22)
b) za neoznačené vozidlo správnými startovními čísly a jejich správným umístěním (článek 7 a 9)
c) při odepření,odmítnutí startu posádkou (článek 22)
d) za rozepnutý řemínek přilby (článek 96)
e) při záměně řidiče se spolujezdcem v řízení vozidla nebo záměny člena posádky za nezaregistrovanou osobu (články 2 a 6)
f) při neprojetí startovního (vjezdového) brankového pole (článek 25)

45
Hodnocení při úplné diskvalifikaci v sekci
Při úplné diskvalifikaci v sekci z důvodu uvedených v článku 44 obdrží maximální počet trestných bodu za sekci, tzn. 80 trestných bodů za každé brankové pole (včetně startovního a cílového brankového pole) a 80 trestných bodů za diskvalifikaci v sekci. K obdrženému počtu trestných bodů v průběhu jízdy v sekci do okamžiku diskvalifikace se nepřihlíží. Obdobným způsobem budou hodnoceny sekce, kterých se posádka nezúčastní z důvodu dočasného vyloučení ze závodu.

46
Nedodržení technických předpisů
150 trestných bodů jednorázově i opakovaně při porušení technických předpisů těchto pravidel (články 1, 6, 9, 10, část šestá až devátá)

47
Nedodržení pravidel
80 trestných bodů
a) při porušení těchto pravidel (článek 1) jednorázově i opakovaně, kromě článku 46
b) nerespektování pokynů komisaře či asistenta komisaře – jednorázově (článek 1)
c) nedbalost při zabezpečení vozidla, nedodržení pravidel, ohrožení diváků a účastníků závodu (články 31, 99 a 114)

48
Hodnocení seriálu závodů
Posádku, která bude hodnocena v seriálu závodů, tvoří řidič a dva spolujezdci pro každý jednotlivý závod, přičemž mezi jednotlivými závody může dojít pouze k záměně spolujezdců, nikoli však řidiče. Pokud dojde k záměně řidiče, bude tato posádka považována za jinou posádku (přesto, že by spolujezdci zůstali stejní) a musí být zaregistrována pod jiným startovním číslem. Do konečného hodnocení budou posádkám započítávány body za pořadí v jednotlivých závodech a to za nejlepší umístění v pěti závodech z celkového počtu odjetých závodů. Vítězem seriálu se stává posádka s nejvyšším počtem bodů ve své třídě. Při shodnosti bodů bude pořadí určeno podle součtu trestných bodů ze započítávaných závodů, které společně absolvovaly posádky, které mají shodný počet bodů. Pokud by ani toto nevedlo k určení pořadí, obsadí posádky se shodným počtem bodů shodné pořadí.

 

49
Bodování umístění v jednotlivých závodech
 •     1. místo    20    bodů
 •     2. místo    17    bodů
 •     3. místo    15    bodů
 •     4. místo    14    bodů
 •     5. místo    13    bodů
 •     6. místo    12    bodů
 •     7. místo    11    bodů
 •     8. místo    10    bodů
 •     9. místo      9    bodů
 •     10. místo    8    bodů
 •     11. místo    7    bodů
 •     12. místo    6    bodů
 •     13. místo    5    bodů
 •     14. místo    4    body
 •     15. místo    3    body
 •     16. místo    2    body
 •     17. místo    1    bod
 •     18. a každé další místo    0    bodů


ČÁST ČTVRTÁ
PROTESTY

50
Všeobecně
Protesty musí být podány písemně, v časovém limitu a včetně poplatku ve výši 3.000 Kč. Poplatek za podání protestu je nevratný. Na podání protestu má právo pouze řádně zaregistrovaná posádka. Rozhodnutí o protestu je v pravomoci hlavního komisaře a bude sděleno pokud možno písemně. Proti rozhodnutí protestu není možné žádné odvolání. Protesty je možné podávat pouze proti událostem právě probíhajícího závodu, pokud není dále uvedeno jinak.

51
Protesty při technických přejímkách
Na protesty v průběhu technických přejímek k technickému stavu sériových vozů nebo k rozhodnutí technického komisaře se nevztahují žádné poplatky, pokud budou podány v 15 minutovém limitu k prohlídce sériových vozů v souladu s článkem 9, nebo do ukončení technických přejímek u ostatních protestů týkajících se rozhodnutí technického komisaře. Rozhodnutí o protestu musí být sděleno do zahájení závodu.

52
Technické protesty
Technické protesty mohou být podány nejpozději do ukončení posledního závodního dne závodu. Kromě poplatku budou uhrazeny stranou podávající protest i náklady na případné demontážní práce související s řešením protestu. Rozhodnutí o protestu musí být sděleno do vyhlášení výsledků závodu.

53
Protest proti hodnocení v sekcích
Protesty proti hodnocení (bodování) posádek v jednotlivých sekcích mohou být podány nejpozději do 15 minut po ukončení každého závodního dne a musí se týkat pouze hodnocení v témže závodním dni. Podání protestu na hodnocení předchozího dne není přípustné. Rozhodnutí o protestu musí být sděleno do vyhlášení výsledků závodu.

54
Protest proti celkovým výsledům závodu
Protesty proti celkovým výsledkům daného závodu (nejedná se protest bodování v jednotlivých sekcích) mohou být podány nejpozději do 15 minut po vyhlášení výsledků závodu. Rozhodnutí o protestu musí být sděleno do 24 hodin od podání protestu. V případě, že protest bude oprávněný a rozhodnutím budou změněny celkové výsledky závodu, jsou posádky, které obdržely ceny neoprávněně, povinny tyto vrátit vedení závodu ve vzájemně dohodnutém termínu.

55
Protest proti vyhodnocení seriálu závodů
Protesty proti celkovým výsledkům seriálu závodů mohou být podány nejpozději do 15 minut po vyhlášení výsledků seriálu závodů. Rozhodnutí o protestu musí být sděleno do 48 hodin od podání protestu. V případě, že protest bude oprávněný a rozhodnutím budou změněny celkové výsledky závodu, jsou posádky, které obdržely ceny neoprávněně, povinny tyto vrátit vedení závodu ve vzájemně dohodnutém termínu.

ČÁST PÁTÁ
TŘÍDY VOZIDEL

56
Obsazování tříd
Pokud bude u některé třídy registrováno málo posádek, může být tato třída spojena s jinou třídou. Pokud bude u některé třídy registrováno více posádek, může být tato třída rozdělena na skupiny. Spojení tříd nebo rozdělení tříd na skupiny může být provedeno pořadatelem z organizačních nebo i jiných důvodů. O rozdělení nebo spojení tříd musí být účastníci závodu včas uvědomění, nejpozději však v průběhu rozpravy. O zařazení vozidel do tříd, o spojení tříd nebo rozdělení tříd na skupiny rozhoduje ředitel závodu a hlavní komisař.

57
Nákladní vozidla sériová a sériovým blízká
a) třída S1 - rozchod 1550 až 1750 mm, rozvor 2300 až 3400 mm. /pokud je rozchod menší, musí mít vozidlo nejméně tři osy/.
b) třída S2 - rozchod od 1751 mm výše, rozvor 2800 až 3799 mm.
c) třída S3 - rozchod od 1751 mm výše, rozvor 3800 až 4799 mm.
d) třída S4 - rozchod od 1751 mm výše, rozvor od 4800 mm výše
e) třída S5 - rozchod od 1751 mm výše, rozvor od 4800 mm výše se 4 a více osami.

58
Prototypy
a) třída P1 - rozchod nejméně 1550 mm, rozvor 2300 až 3799 mm. (pokud je rozchod menší, musí mít vozidlo nejméně tři osy).
b) třída P2 - rozchod nejméně 1550 mm, rozvor od 3800 mm výše.
c) třída P3 - rozchod kol minimálně 1550 a rozvor kol od 3 800 mm, vozidla podstatně se svým vzhledem lišící od nákladních  automobilů (např. pracovní stroje).

59
Vozidla Off Road
a) třída O1 - sériová vozidla, rozvor do 2299 mm
b) třída O2 - sériová vozidla, rozvor od 2300 mm do 2549 mm
b) třída O3 - sériová vozidla, rozvor od 2550 mm
c) třída O4 - prototypy 


ČÁST ŠESTÁ
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

60
Hluk
U žádného vozidla nesmí být překročena stanovená hladina hluku.

61
Měření rozchodu a rozvoru
Měření rozchodu kol se provádí na prvním páru kol schopných provozu. Měření rozvoru kol se provádí mezi prvním až posledním párem kol schopných provozu na rovné zemi.

62
Přídavná zařízení
Přídavné závaží může být namontováno. Vzhledem ke své hmotnosti však musí být řádně upevněno. Může se nacházet pouze uvnitř obrysu vozidla. Musí být namontováno při technické přejímce a během závodu není změna dovolena.  Totéž platí pro přídavná zařízení (navijáky, bagry, jeřáby, ustavovací hydraulika atd.). Všechny díly vozidla musí být pevně přimontovány, aby se nemohli při zatížení uvolnit.

63
Obutí kol
Distanční podložky nebo distanční kroužky nejsou povoleny. Jsou povoleny jen pneumatiky, které odpovídají druhu vozidla nebo maximální provozní rychlosti vozidla. U starších vozidel jsou dovoleny obvyklé pneumatiky s referenční rychlostí 105-110 km/h. (Ve sporných případech nutno předložit potvrzení výrobce pneumatik nebo obnovitele pláště). Jsou dovoleny speciální soutěžní pneumatiky. Velikost pneumatik je libovolná, musí ale být předloženo osvědčení o nezávadnosti od výrobce. Profil pneumatik je libovolný, pokud je výrobcem nebo obnovitelem pláště povolený pro silniční provoz a pokud je volně prodávaný v odborném obchodě s pneumatikami. Pneumatiky mohou být v rámci ustanovení o silničním provozu dodatečně vyřezány. Změna tvaru profilu není dovolena. Dovolena jsou pouze užitková vozidla s koly se vzduchovými pneumatikami. Řetězy jsou zakázány.

64
Zdvižné nápravy
Zdvižné nápravy mohou být v sekci zvednuty, nedojde-li ke změně rozvoru kol, kvůli které by muselo být vozidlo přeřazeno do jiné skupiny vozidel.
 
65
Osvětlení
Osvětlení by mělo být zachováno, alespoň 2x obrysová světla vpředu, 2x parkovací a brzdová světla vzadu, včetně alespoň jednoho zpátečního světla – couvačky.


ČÁST SEDMÁ
TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO NÁKLADNÍ SÉRIOVÁ A JIM PODOBNÁ VOZIDLA

66
Povolené typy vozidel: tahače, nákladní automobily, tahače návěsů nebo jim odpovídající zvláštní (speciální) vozidla. Skutečná hmotnost všech vozů musí být minimálně 2,5 tuny (váženo bez řidiče, spolujezdce a s prázdnou nádrží) Jeli při technické prohlídce zjištěna pochybnost o váze vozidla, musí být auto zváženo na veřejné váze. Náklady hradí přihlášený tým.

67
Všechna vozidla musí mít za kabinou pro řidiče ochranou konstrukci (nástavbu), ochranný rám nebo zakrytí. Ochranná konstrukce, rám či zakrytí musí začínat max. 50 cm za kabinou řidiče, musí zakrývat konec rámu a běhouny pneumatik, pokud možno co nejvíce splývat s hlavním rámem, max. však 50cm nad nejvyšším bodem pneumatik (v rovném stavu) Při pohledu na něj představují obdélník, který se skládá jen z jedné jediné roviny. Nástavba, zakrytí a ochranný rám mohou být za účelem splnění výše uvedených požadavků vzájemně kombinovány. Všechny vozy musí mít na všech nápravách zakrytí kol, které zakrývá běhouny pneumatik. Tahače návěsů, odnímatelné nástavby a podobné musí mít rám z trubek, nebo podobný, který vyznačuje obrys vozidla v půdoryse. Tento musí začínat max. 50 cm za kabinou, musí překrývat konec rámu a plochy pohybu kol. V půdoryse musí představovat čtyřúhelník a musí sestávat z jedné roviny, která je umístěna maximálně 50 cm nad nejvyšším bodem pneumatik.

68
Na vozidle musí být přední nárazník, který je pro tento typ vozidla sériově dodáván nebo může být ze zesíleného materiálu, zkosení je povoleno max. pod úhlem 45°, přičemž musí být zachován původní obrys a šířka vozidla. Horní hrana nárazníku musí být min. 5 cm. Zadní nárazník může být dobrovolný, není však povinný. Úprava zadní části vozidla – rámu – nesmí být kratší než prodloužená tečna ke kolu poslední nápravy, svírající úhel 90° k rovině, na které vozidlo stojí.

69
Dveře musí být zabudované, musí se dát bezpečně zamknout a zvenčí lehce otevřít.

70
Servořízení může být doplněno (posilovač řízení). Z důvodu bezpečnosti musí být zachována ovladatelnost řiditelné nápravy při zhasnutém motoru.

71
Vojenské zapalovací zařízení může být vyměněno za civilní.

72
Vybavení silnějším motorem od výrobce, který tyto motory pro tento typ vozidel nabízí je možné. Motor musí být možno vestavět bez podstatných změn na rámu nebo nástavbě vozidla. Sériová poloha vestavby motoru nesmí být změněna. Účastník musí předložit všechny doklady o změnách a jejich přípustnosti.

73
Nejsou dovoleny brzdy na jednotlivá kola, řízení všech kol, jednotlivě seřiditelné tlumiče pérování a péra. U sériových vozů jsou seřiditelné tlumiče pérování a soustava odpružení vozidla povoleny, ale musí být doloženy příslušnou dokumentací k vozidlu. Měřiče roztečí a kamery pro zpětný chod nejsou povoleny.

74
Pomocné agregáty nemohou být použity.

75
Umístění nádrží na pohonné hmoty a jejich velikost je libovolná. Je však zakázáno umístění palivové nádrže v prostoru pro posádku. Umístění palivové nádrže musí být v souladu s ustanovením článku 100.

76
Umístnění ochranné výstroje proti mechanickému poškození vozidla je dobrovolné.

77
Druh a vedení výfukových plynů při dodržení článku 60 je dobrovolné.

78
Body zavěšení čepů, tlumičů, řízení, atd., nesmí být změněny. Rám nesmí být zkrácen než po nejpřednější bod kabiny řidiče/kapotu motoru a až před první příčný nosník. Zadní část rámu vozidla smí být zkrácena až po první příčný nosník za nejzazším bodem závěsu kol na poslední nápravě. Závěsné body pro čepy, tlumiče atd. nesmí být měněny.

79
Upevnění pomocných zpětných zrcátek je dobrovolné.      

80
Druh tlumičů je libovolný.


ČÁST OSMÁ
TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO PROTOTYPY

81
Prototypy jsou vozidla, která nemohou být zařazena mezi sériově vyráběná vozidla, dále pak samostatně jezdící pracovní stroje.

82
Skutečná hmotnost vozidla P1, P2, P3 musí být min. 2,5 t (váženo bez posádky a s prázdnou nádrží).

83
Vozidlo musí být přiřaditelné k užitkovým vozům (jen P1 a P2), osobní automobily a kombi nástavby nejsou povoleny.

84
Dveře, polodveře nebo odpovídající mříže musí být zabudovány.

85
Řidič a spolujezdec musí být chráněni ocelovou stěnou /0,8mm/ od motoru, dílů vedoucích palivo a vodu . Rovněž všechny rotující části musí být zakryty plechem nebo jiným technicky využitelným materiálem ( je zakázáno pro tyto účely použít dřevo).

86
Vozidla nesmí představovat žádné zvláštní nebezpečí pro řidiče, spolujezdce a diváky.

87
Vozidlo musí mít alespoň čtyři provozu schopná kola


ČÁST DEVÁTÁ
TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO VOZIDLA OFF ROAD

88
Měření rozvoru
Rozhodující pro zařazení sériových vozidel do jednotlivých tříd je rozvor vozidla, uvedený v technickém průkazu nebo v ZTP (základní technický popis vozidla), který bude mít pořadatel závodu k dispozici.

89
Vozidla
Závod je určený pro vozidla s pohonem 4x4 do celkové hmotnosti 3500 kg, která splňují technické a bezpečnostní předpisy a požadavky na ochranu přírody dle těchto pravidel. Základní rozdělení vozidel je na sériová a prototypy.

90
Sériová vozidla
Sériovými vozidly jsou sériově vyráběné osobní automobily (M1 – označení dle technického průkazu k vozidlu)), osobní automobily terénní (M1G), nákladní automobily (N1) a nákladní terénní automobily (N1G), jejichž případné úpravy vyhovují povoleným úpravám pro sériová vozidla dle těchto pravidel.

91
Prototypy
Prototypy jsou sériově vyráběné automobily, jejichž úpravy nevyhovují povoleným úpravám pro sériová vozidla dle těchto pravidel a vozidla, která nemohou být zařazena mezi sériově vyráběná vozidla.

92
Karoserie a rám sériových vozidel
Karoserie a rám u sériových vozidel musí být od jednoho výrobce a stejného typového označení. Na karoserii jsou povoleny pouze úpravy lemů blatníků (maximálně do 100 mm), zkrácení karoserie vpředu a vzadu maximálně po horní hranu nárazníku (nad nárazníkem musí být již karoserie vozidla). Na vozidle musí být přední nárazník. Není podmínkou nárazník sériově dodáván, může být libovolný, ale musí být zachován původní obrys a šířka vozidla. Zadní nárazník není povinný. U vozů s volnou ložnou plochou (pick up a cabriolet) je povolené zkrácení zadní části karoserie včetně rámu. Zkrácení karoserie a rámu je povoleno za předpokladu, že zadní část vozu bude identická s původní zadní částí vozu. Po zkrácení zadní části vozidla – rámu – musí zadní část vozu přesahovat minimálně o 50 mm prodlouženou tečnu ke kolu zadní nápravy, svírající úhel 90° k rovině, na které vozidlo stojí.

93
Úpravy sériových vozidel
Pro sériová vozidla jsou zakázány úpravy:
a) demontáž částí karoserie (např. dveře, kapota apod.)
b) zásadní úpravy karoserie (kromě úprav uvedených v článku 92)
c) zásadní změna konstrukce rámu (kromě úprav uvedených v článku 92; vyztužení rámu je povoleno)
d) umístění chladiče mimo motorový prostor
e) samostatné řízení všech kol
f) rozdělené brzdy na nápravách (jedno kolo na jedné ose)

94
Pneumatiky
Pro všechna vozidla jsou zakázány pneumatiky vybavené hroty, řetězy a pneumatiky s dalšími speciálními úpravami. Je zakázáno měnit typ pneumatik včetně otáčení směrových pneumatik v návaznosti na trať v průběhu závodu.

95
Brzdy
Všechna vozidla musí být vybavena provozními brzdami a funkční ruční brzdou.


ČÁST DESÁTÁ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

96
Ochranná přilba
Všichni členové posádky ve vozidle (řidič a spolujezdci) musí mít při jízdě v sekci na hlavě připevněnou ochrannou přilbu (norma kontrolní značka např. ONS, OMK, Din, ECE, E02, E03a nebo s mezinárodně uznávaným zkušebním znakem).

97
Bezpečnostní pásy
Všichni členové posádky ve vozidle musí být při jízdě v sekci připoutáni. Jsou předepsány čtyřbodové bezpečnostní pásy nebo bezpečnostní pásy typu kalhotových šlí, homologované pro automobilový sport. Kombinace pásů není dovolena. Upevňovací body na kabině případně na podlaze kabiny musí být zesíleny. Vedení pásů musí zabránit sesouvání ramenních pásů shora dolů. Sériová sedadla smějí mít jeden otvor, aby bylo zajištěno bezpečnější uchycení pásů. Vozidla Off Road musí být vybavena minimálně tříbodovými bezpečnostními pásy.

98
Posádka ve vozidle
V průběhu jízdy v sekci musí členové posádky sedět v sedačkách a být připoutání. Vyklánět se z vozidla je možné bez odepnutí pásů a při sezení v sedačce. Je zakázáno v průběhu jízdy opustit sedačku i vozidlo.

99
Vyprošťování vozidel
Ustanovení předchozích článků 96 a 97 platí i pro členy posádek při vyprošťování vozidel a to jak vozidel vyprošťovaných, tak vozidel která vyprošťují.

100
Ochranná síť
Ochranná síť, která zabrání vypadnutí části těla (ruka) z vozidla při jeho převrácení je naléhavě doporučována. Pro spolujezdce je předepsáno stabilní držadlo, které je pohodlně dosažitelné v připoutaném stavu.

101
Oblečení
Pro členy posádek je z bezpečnostních důvodů doporučeno oblečeni v jednodílných kombinézách. Dále je doporučeno, aby toto oblečení bylo odolné plamenům odpovídající FISA normě 1986.

102
Opěrky hlavy
Opěrky hlavy musí být schopny zachytit zpětné zrychlení o hodnotě 5 G a zpětnému nárazu o síle 17 kg. Velikost musí být vyměřena tak, aby hlava řidiče/spolujezdce byla zachycena a při zpětném zrychlení nemohla opěrku minout, dále pak aby bylo zabráněno sevření mezi opěrkou hlavy a klecí zabraňující následkům při převrácení vozidla. Pro vozidla Off Road, která při schválení pro provoz na pozemních komunikacích nemusela být vybavena opěrkami hlavy, nejsou opěrky hlavy povinné, jsou však z důvodu bezpečnosti doporučeny.

103
Zajištění sklopné kabiny
Vozidla se sklopnou kabinou musí být opatřena přídavným zajištěním, aby se zabránilo sklopení kabiny během závodu. Jednoduché jištění - ocelový čep nebo šroub o průměru nejméně 16 mm. Dvojité jištění - ocelové čepy nebo šrouby o průměru nejméně 12 mm. Řetězy nebo ocelová lana jsou dovolena. Kapotové kabiny musí být navíc kromě normálního uzávěru opatřena ještě pojistkou, která zabrání otevření kapoty, pokud normální uzávěr vypoví službu.

104
Čelní sklo
Tabule skla ochrany proti větru (čelní sklo) musí být ze sdruženého (vrstveného) skla, všechna ostatní okna musí být opatřena bezpečnostními skly. Pokud není čelní sklo ze sdruženého skla, je doporučeno nošení ochranných brýlí nebo přilba s vyplněným průzorem. Může se jet také bez skel nebo okenních rámů, ale je doporučena ochrana zraku.

105
Zajištění dveří
Při jízdě v sekci musí být zajištění dveří v neuzamčené poloze. Otevírání dveří na obou stranách musí být funkční z venku i zevnitř. Při jízdě v sekci je zakázáno řidiči i spolujezdci úmyslně otevírat dveře za účelem vyklánění se z vozidla. Za úmyslné otevření dveří není považováno, pokud dojde k otevření dveří v důsledku nárazu či křížení vozidla.

106
Vyprošťovací a tažné zařízení
Všechna vozidla musí být vybavena jedním vyprošťovacím nebo tažným zařízením na přední a zadní straně, jeho velikost a pevnost musí být taková, aby s ním bylo možno vozidlo vyprostit. Nesmí překročit obrysy vozidla. Pohyblivé díly musí být zajištěny závlačkou nebo podobně. Každé vozidlo musí mít připevněn vyprošťovací pás nebo podobně (ocelové lano) připravené k použití vně vozidla. Délka nejméně 7,5 metrů. Pevnost v tahu musí prokazatelně odpovídat vlastní hmotnosti vozidla a vyprošťování v terénu. 

107
Hasicí přístroj
Každé nákladní vozidlo musí vézt nejméně 12 kg hasícího prášku nebo prostředku s nejméně stejnou účinností. Hasící přístroj může být umístěn vně. Jeden hasicí přístroj s nejméně 2 kg hasící látky (nebo PYROCOOL) musí být bezpečně připevněn uvnitř kabiny a sice tak, aby byl lehce odnímatelný z držáku připoutaným řidičem/spolujezdcem. Množství látky a vlastní váha musí být udány na nádobě. Automatické systémy: alternativně je dovolena montáž automatického hasícího systému, který odpovídá dodatku v mezinárodním automobilovém zákonu.

108
Palivová nádrž
Palivová nádrž bude chráněna proti vnějšímu poškození v případě, že je možnost poškození ochranným obalem (plech 5 mm), anebo přemístěna do vnitřního půdorysu vozidla. Může být také vyměněna za jinou, vhodnější palivovou nádrž. Odvětrání pomocí oboustranně činného ventilu, eventuálně šroubovým uzávěrem. Tento článek neplatí pro sériová vozidla Off Road.

109
Baterie
Baterie musí být mimo prostor posádky v uzavřené a proti vytečení chráněné schránce, dokonale připevněné. Tento článek neplatí pro sériová vozidla Off Road.

110
Provozní brzdy
Provozní brzdy musí být schopny uvést vozidlo do klidu a musí současně působit na všechna kola. Všechny části brzdového systému musí být od osvědčeného výrobce. U nákladních automobilů a jejich prototypů musí být zajišťovací brzda jasně označena odkazovacím štítkem uvnitř kabiny (minimálně 20 cm velký) - otevřeno/zavřeno. Musí být ovladatelná řidičem v připoutaném stavu (normální sedací poloha).

111
Bezpečnostní vypínání motoru
Je požadován přerušovací vypínač proudového okruhu, který vypne motor a přeruší všechny proud vedoucí díly (s výjimkou automatického hasicího zařízení). Musí být znatelně opatřen červeným bleskem v modrém trojúhelníku. Tento vypínač nebo dálkové ovládání musí být umístěno vně kabiny. Vypínač musí být umístěn na vozidle vpředu nebo vzadu, pokud je po stranách, pak musí být vypínání na obou stranách. U dieselových vozidel musí fungovat čistě mechanicky, navíc se doporučuje klapka v sacím systému k přerušení nasávání vzduchu. Tato musí být umístěna v bezprostřední blízkosti přerušovače proudového okruhu a musí být jasně označena (např. zatáhnout - vypínací knoflík motoru). Navíc je umístěn ovladač odpojení motoru uvnitř kabiny, jehož vypínač musí být jasně označen - zapnuto/vypnuto a musí být ovladatelný řidičem v připoutaném stavu (vypínač musí rovněž ovládat přerušení elektrického čerpadla paliva). U vozidel Off Road je požadován přerušovací vypínač k bezpečnostnímu vypnutí motoru a odpojení baterie, umístěný jak vně tak i uvnitř vozidla, pouze u prototypů.

112
Bezpečnostní klec kabiny
Pro vozidla sériové třídy s celokovovou kabinou je předepsán třmen nebo klec. Pro sériové vozy bez celokovové kabiny je předepsána klec proti následkům převrácení, rovněž tak pro všechny prototypy. Sériová vozidla s kabinou odolnou proti následkům převrhnutí (předložit zkušební osvědčení) jsou od tohoto osvobozeny. Nejmenší požadavky na tvar schválené klece proti následkům převrácení. Musí být jednodílná (tzn. všechny díly musí být svařeny) a bez trhlin. Doporučuje se, vestavět do klece nebo třmenu přídavné vzpěry. Tyto přídavné vzpěry mohou být přivařeny, přišroubovány nebo upevněny pomocí objímek. Budou požadovány dvě podpěry pro klec, které jdou dozadu, například na nosník ložné plochy, nebo dvě diagonály v podélném směru. Tyto podpěry mohou být rovněž přivařeny, přišroubovány nebo připevněny pomocí objímek. Minimálně musí klec být v kabině uchycena 4 upevňovacími deskami, přičemž na každém svislém nosníku je umístěna jedna z nich. Každá upevňovací noha musí mít plochu minimálně 150 cm2 a tloušťka 3 mm. Výztužné plechy s plochou min 200 cm2 a min tloušťkou 3 mm musí být montovány tak, aby podlaha kabiny ležela mezi připevňovacími nohami a výztužnými plechy. Každá upevňovací noha musí být přišroubována ke svému výztužnému plechu nejméně třemi šrouby. Tyto šrouby musí mít nejméně pevnost 8.8 a nejmenší průměr 12 mm. Je dovoleno zvýšit počet šroubů nebo klec ke kabině přivařit. třmen proti následkům převrácení by měl být pokud možno těsně přiléhající (max. 40 cm), připevněný na kabinu řidiče a může být konstruován tak, že bude moci být odejmut při celodenním provozu. Musí být sestaven z obvodového čtyřúhelníku, jedné diagonály a dvou podpěr. Podpěry musí mít nejméně 50 cm odstup dozadu. Výška a šířka musí mít nejméně rozměry kabiny. Nejmenší rádius ohybu je 2x průměr trubky. Přišroubování na rám musí být příslušně dimenzováno. Třmen nebo klec musí být přizpůsoben tomu, aby jeho tvar nepodlehl žádnému zatížení. Požadavky na materiál pro všechny předepsané trubky jsou: za studena tažené bezešvé ocelové trubky s minimální pevností 350 N/mm2. Dovolené nejmenší průměry trubek jsou: (při hmotnosti vozidla ca. 7 tun, těžší vozidla musí použít silnější materiál odpovídající jejich hmotnosti) 57 mm vnější průměr x 4,9 mm síla stěny nebo 63,5 mm vnější průměr x 3,2 mm síla stěny nebo 70 mm vnější průměr x 2,4 mm síla stěny nebo jiný co do pevnosti stejně hodnotný materiál (technická data předložit). Kombinace těchto rozměrů trubek je dovolena. Každá trubka musí mít jeden zkušební otvor průměru 5 mm na lehce přístupném místě. Trubky klecí a třmenů bránících následkům převrácení mohou být svařeny jen před ohyby trubek nebo v koncových bodech. Rovné trubky nesmí být svařováním prodlužovány nebo opravovány. U vozidel Off Road je ochranný rám proti následkům převrácení doporučen.

113
Opravy bezpečnostních klecí
Opravy na poškozených ochranných klecích a třmenech jsou dovoleny (vyrovnávání po nárazu a opravování svařováním), pokud nedošlo k úplnému zdeformování konstrukce rámu a nehrozí přímé ohrožení posádky.

114
Pohyb vozidel po závodišti
Při pohybu vozidel v areálu závodiště nesmí řidič vozidla ohrozit osoby pohybující se v areálu závodiště a musí dbát pokynů komisařů a pořadatelů. Pro jízdu v areálu závodiště, pro přesuny mezi jednotlivými sekcemi jsou v areálu závodiště vyhrazeny komunikační prostory. Mimo tyto prostory je zakázáno se s vozidly pohybovat. Je výslovně zakázána přeprava osob na soutěžním voze vyjma proškolených pořadatelů a komisařů.


ČÁST JEDENÁCTÁ
POŽADAVKY NA OCHRANU PŘÍRODY

115
Zajištění úniku ropných látek
V době stání vozidla v depu bude každé vozidlo podloženo nepropustnou plachtou a vše zabezpečeno tak, aby nedošlo k úniku ropných látek do půdy. Veškerý znečištěný materiál od ropných produktů ukládat do připravených nádob v depu. Zákaz znečišťování vodních toků.

116
Zabezpečení palivové nádrže
Palivová nádrž musí být zajištěna tak, aby ve všech extrémních polohách (převrácení) nemohly žádné pohonné hmoty uniknout. Posádky podepíší čestné prohlášení o těsnosti palivové nádrže. Stejné podmínky platí pro akumulátorové baterie.  Pokud bude zjištěna v průběhu závodu tato závada, bude vozidlo do doby odstranění závady dočasně vyloučeno ze závodu. Při zjištění opakované závady bude vozidlo vyloučeno z daného závodu.